παραθυρα αλουμινιου

Επσκευτείτε μας Σήμερα

Κουφώματα αλουμινίου

// Διεύθυνση

Διε/νση Εκθεσιακού Χώρου ΚΗΠΩΝ 40, Κηπουπολη Τ.Κ. 121-37

// Τηλέφωνο

+302103005222

// Φάξ

+302105018850

  • Αποστολή

Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης
Mar
09
  • Posted by: admin
  • Date: 2018-03-09
  • In:  Νεα
  • 0 comments

Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας

Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως
για παράδειγμα βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης
κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών)1.
Για μονοκατοικία, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας
κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2. Η επιφάνεια κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας
ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με την επιφάνεια
κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταία τυχόν
επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης
της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο
τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9.
Για διαμέρισμα, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας
κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταία τυχόν
επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης
της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο
τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 7m2.
Σχετική διασταύρωση ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια ή/και άλλο
νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους, τόσο στην περίπτωση
της μονοκατοικίας, όσο και του διαμερίσματος, γίνεται κατά το στάδιο ελέγχου των
δικαιολογητικών που προηγείται της τελικής εκταμίευσης.
2. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ) υπογεγραμμένο από
τον αιτούντα και τον ενεργειακό επιθεωρητή.
3. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή
επικαρπίας επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά
την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, υποβάλλονται επιπρόσθετα:
α) ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο
υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του
οικείου Κτηματολογικού Γραφείου
1 Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ.2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017)
προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης, από την οποία να προκύπτει η καταβολή του συνόλου του ενιαίου ειδικού
προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα ΙΧ), όπου
δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο
είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του
προσώπου αυτού.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση /
τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να υποβληθεί αίτηση στο πρόγραμμα.
4. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της πρόσφατης δήλωσης εισοδήματος δεν
προκύπτει η χρήση κύριας κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) κατά το
εν λόγω φορολογικό έτος, δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης
κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο
προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου
αξιολογείται η αίτηση. Τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται, αλλά γίνεται
έλεγχος βάσει των στοιχείων που τηρούνται από τη φορολογική αρχή.
5. Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η για ένταξη στο Πρόγραμμα ή/και ο/η
σύζυγος αυτού/ής είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα:
α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το
οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια
φορολογική αρχή της Κατοικίας του,
β) Φορολογική δήλωση για το πλέον πρόσφατο έτος, που έχει υποβληθεί στη χώρα
Φορολογικής Κατοικίας
Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.
6. Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/ διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση,
προσκομίζεται από το δυνητικά Ωφελούμενο (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) δήλωση
συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει,
σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ.
7. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
8. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από τον αιτούντα,
τα τυχόν ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα ή/και τον ένοικο, υποβάλλονται σχετικό
δικαιολογητικό περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης μαζί με
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ήταν
κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, και λοιπά
δικαιολογητικά για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του προγράμματος σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση.
9. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν
ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4
προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η
ταυτοποίηση του ακινήτου. Συνημμένα με την εν λόγω βεβαίωση θα προσκομίζεται
και φωτοαντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στον ΟΤΑ.
10. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άτομο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα,
τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που εκπροσωπεί το δυνητικά
Ωφελούμενο τηρούνται στο φάκελο έργου του Ωφελούμενου (δεν υποβάλλονται με
την αίτηση).

 

0saves


If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.
Comments (0)

Comments are closed.